Alppila Seura r.y./Sällskapet Åshöjden r.fi. säännöt

as_logo.jpg

Hyväksytty 3.12.2012

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Alppila Seura r.y, ruotsiksi Sällskapet Åshöjden r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Alppiharjun kaupunginosa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Jäsen voi kokouksessa käyttää suomea tai ruotsia. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien, toimia laaja-alaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla, olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille, on yhteistyössä kotiseutuyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa, suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa, edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4 § Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 § Eroaminen yhdistyksestä
Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

6 § Kunniajäsen
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

7 § Kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous joka pidetään ennen helmikuun loppua. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla sähköpostitse tai jäsenen pyynnöstä kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista vuosikokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8 § Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous   
Yhdistyksen vuosikokouksessa
–  valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
–  todetaan kokouksen koollekutsumisen sääntöjenmukaisuus
–  käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
–  esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja
–  päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle
–  hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
–  määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
–  päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
–  hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
–  valitaan yhdistyksen hallituksen  puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
–  valitaan jäsenet hallitukseen
–  valitaan kaksi  toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt seuraavalle vuodelle
–  päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n määräämissä rajoissa
–  päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
–  käsitellään muut mahdolliset asiat joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.

10 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi ja johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä sekä tarvittaessa ensimmäinen (1.) ja toinen (2.) varajäsen. Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

12 § Talous
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

13 § Taloudellinen toiminta
Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen varat purettaessa
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

17 § Yhdistyslaki
Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.