Kannanotto Pisararadan kaavoitukseen

Alppila seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Pisararadan
asemakaavoituksesta Helsingin Kaupunginsuunnitteluvirastolle 14.9.2012

PISARARATA HELSINGIN KAAVOITUKSESSA

Taustaa

Pisararata on pääosin maanalaisesti Helsingin kantakaupungin alitse kiertävä lähiliikenteen ratalenkki. Siitä on valmistunut yleissuunnitelma, jonka vaihtoehdoista on kaavoituksen ja varsinaisen rakennussuunnittelun perustaksi valittu vaihtoehto 1. Sen on laskettu tulevan halvimmaksi, mikä alentaa hankkeen toteuttamiskynnystä.
Periaatteessa hanke voisi olla hyvä sen parantaessa joukkoliikenneyhteyksiä, mistä syystä sekä valtio että Helsingin kaupunki ovat voimakkaasti sitoutuneet hankkeeseen.

Yleissuunnitelmassa tarjottiin Alppipuiston säästävä vaihtoehto 2/3. (Nämä kaksi olisivat olleet identtiset Alppilan asemaa lukuun ottamatta, joka olisi vaihtoehdossa 2 ollut vain varaus (asemahalli olisi louhittu valmiiksi).

Se oli johdettu kuitenkin tunnelissa Käpylään asti, mikä olisi nostanut kustannuksia voimakkaasti samoin kuin Pasilan tunneliasema. Eläintarhan läpi kulkevalle haaralle ei ollut yhtään vaihtoehtoa. Kustannusero lyhyen ja pidemmän Pisaran välillä olisi ollut luokkaa 200 miljoonaa euroa.

Ympäristöongelma

Valitun version ongelmana on ratahaarojen kulku Eläintarhan ja Alppipuiston läpi. Tämä vaikuttaa voimakkaasti alueen ympäristöön heikentäen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja pilaten maisemia. Muualla, radan kulkiessa tunnelissa, maan pinnalle tulevien rakenteet (kulkutiet, varapoistumistiet ja ilmanvaihtokuilut) on helpompi sijoittaa mahdollisimman vähän ympäristöä haittaaviin kohtiin. Usein on myös mahdollista hyödyntää olemassa olevia reittejä kuten metron sisäänkäyntejä.

Toisin on tilanne puistoissa.

Alppipuiston pohjoispäässä puistoalue kaventuisi noin 20 metriä ja lisäksi alaspäin laskeutuva rata toisi melunlähteen vieläkin lähemmäksi puiston käyttäjiä. Eteläpäässä jouduttaisiin ns. näköalakallio käytännössä louhimaan pois. Sen kohdalla rata kulkisi betonitunnelissa sukeltaen Tivolitien ja Linnanmäen alitse. Koska rata kaartaa kaakkoon, puistoa joudutaan tuhoamaan laajemmalta alueelta. Toki tämä kohta voidaan maisemoida, mutta ympäristö ei palaa koskaan entiselleen ja puuston palautuminen kestää joka tapauksessa vuosikymmeniä. Kaupunginsuunnitteluviraston mukaan Alppipuistosta joudutaan kaatamaan noin sata runkoa.

Eläintarhanpuistossa rata kaartaisi lounaaseen heti Nordenskiöldinkadun jälkeen ylittäen vauhtitien pitkällä sillalla. Sen jälkeen se menisi tunneliin alittaen uimastadionin kallion. Olympiastadionin edessä rata jouduttaisiin sijoittamaan päältä kaivettavaan betonitunneliin heikon kalliorakenteen ja pinnan alhaisen sijainnin takia. Siitä tulee väliaikainen haitta.

Maisemallisesti Vauhtitien ylittävä silta on erittäin hankala, sillä se sijaitsee verraten korkealla, vaikkakin etelään päin mennessä laskeutuen. Aivan vieressä sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Eläintarhan urheilukenttä jonkin verran alemmalla tasolla. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on vaatinut hyvin korkeatasoista siltasuunnittelua; tämäkään tuskin peittää kaikkia haittoja.

Muut kaavoitukselliset vaikutukset

Kaavoituksen tulisi myös mahdollistaa Alppilan kautta kulkeva linjaus. Alppilan asema parantaisi alueen toimijoiden joukkoliikenneyhteyksiä ja erityisesti Linnanmäen saavutettavuutta. Valittu vaihtoehto 1 rajoittaa Linnanmäen pysäköinnin ratkaisuvaihtoehtoja. Tämä on jo johtanut paineeseen Lenininpuistoa kohtaan. On erikoista, että Suomen suurin matkailukohde, Linnanmäki, jätettäisiin ilman omaa asemaa. Alppilan asema palvelisi myös Vallilan kasvavaa työpaikka-aluetta ja lisääntyvää asutusta ympäristössä.

Millaisia ratkaisuja kaavoituksessa voidaan hyväksyä?

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on johdonmukaisesti vastustanut kaavoitussuunnitelmia, missä merkittävästi vähennettäisiin lähiasukkaiden lähivirkistysmetsiä tai -puistoja. Asemakaavan sisältövaatimuksien (MRL 54 §) mukaan kaavoituksella on huolehdittava, että elinympäristön terveellisyys,
turvallisuus ja viihtyisyys säilyvät. Asemakaavoituksella on myös varmistettava, että asukkailla on käytössään tarpeeksi lähivirkistysalueita. Eläintarhan alue sekä Alppipuisto ovat alppilalaisille ja kantakaupungin asukkaille olennaisen tärkeitä alueita virkistäytymiseen ja rentoutumiseen.

Lainsäädäntö asettaa siis vaatimuksia hyvälle kaavoitukselle, yllämainittujen lisäksi korostetaan rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista sekä ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä. Kaavaehdotus on vastoin ainakin näitä kohtia.

Ratkaisuehdotus

Kehotamme Liikennevirastoa etsimään puistot säästävää linjausvaihtoehtoa Pisararadalle. Muussa tapauksessa loogista olisi hylätä hanke kokonaan ympäristölainsäädännön vastaisena. Näyttäisi olevan löydettävissä vaihtoehtoja, joissa esimerkiksi radan korkeusasema on erilainen (syvempi) välttäen
puistojen läpikulun. Näiden hinta olisi oleellisesti alhaisempi, kuin yleissuunnitelman Käpylään menevissä vaihtoehdoissa 2/3. Tämä tai joku vastaava linjaus voisi vielä pelastaa Pisararadan ja puistot.

 

 

Alppila-seura ry:n johtokunnan puolesta,

Juha Korhonen, puheenjohtaja

Irja Nykänen, sihteeri

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Sirkku Manninen, puheenjohtaja

Markus Seppälä, sihteeri