Linnanmäen asemakaava/Hotelli ja vesipuisto 8.3.2004


Alppila Seura ry:n kannanotto Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 421-00/04

YLEISTÄ
Alppipuiston alue ja Helsingin vanhat vesilinnat on aivan erityislaatuinen alue Helsingissä ja sitä tulisi tarkastella erityisellä huolella. Sen arvoja niin luonnon kuin kulttuuriympäristön osalta tulisi vaalia ja kehittää. Uudistamisen suunnitelmia tulisi tarkastella periaatteellisesta pohjalta!

HOTELLIHANKE VAI LASTEN JA NUORTEN PUISTO !
Mielestämme hotellihanke ei sovi Linnanmäen huvipuiston luonteeseen lasten huvittelu- ja virkistäytymispaikkana. Mittava hotelli-, vesipuisto- ja hiihtotunneli-hanke siirtäisi painopisteen lasten huvipuistosta matkailun ja liiketoiminnan puolelle. Mielestämme aluetta tulisi kehittää lasten ja nuorten toimintojen pohjalta. Helsingissä on havaittavissa lasten ja nuorten elinolojen huonontumista ja lapsiperheiden siirtymistä naapurikuntiin. Kaupungin tulisi kiinnittää huomiota lasten ja lapsiperheiden elinolojen parantamiseen. Terveet ja elinvoimaiset lapset ja nuoret ovat paras kaupungin tulevaisuuden voimavara, joten heidän hyvinvoitinsa puolesta tehtävä työ on nähtävä ensiarvoisen tärkeänä! Vesilinnaa voisi käyttää monenlaiseen nuoria aktivoivaan toimintaan niin liikunnan kuin kulttuurin ja tieteen alalla skeittailusta tähtitieteeseen. Rajana on vain tahto ja mielikuvitus! Tietysti myös raha; mutta ellemme satsaa lapsiin ei millään talouden ratkaisulla ole merkitystä!

VIRKISTÄYTYMINEN JA LUONNONOLOSUHTEET
Alppipuisto ja Lenininpuisto ovat Kallion, Alppiharjun ja Itä-Pasilan asukkaiden lähivirkistäyty-misen keskeinen alue. Lisäksi Linnanmäen huvipuiston kävijät ympäri maata arvostavat myös vanhaa historiallista puistoa. Lenininpuisto perustettiin puutarhanäyttelyksi rakennettuun puistoon ja on ainutlaatuinen monipuolisesti istutettu keidas rauhallisen asuinympäristön ja huvipuiston rajalla.
Linnanmäen huvipuiston kylpylän ja hiihtoputkien sekä autojen paikoitusluolan maanalaiset rakenteet tulisivat turmelemaan yläpuolisen luonnon olosuhteet!  Maanalaiset tilat tarvitsevat ilmanvaihtorakennuksia suurine ilmanotto- ja poistoaukkoineen, joiden sijoittaminen puistoalueelle tuottaa mitä ilmeisimmin suurta haittaa puistojen mikroilmastolle. Lisäksi rakentamisen aikaiset työmaat saasteineen turmelisivat käyttöön ottamiensa ja läheisten alueiden luonnontilan. Kallioluonto ja siellä oleva kulttuuripuisto on erityisen herkkää ympäristönmuutoksille! Siksi tulisi ennakkoon tehdä hyvin kattava ja monipuolinen vaikutusten arviointi ennen kuin suunnitelmissa edetään pidemmälle!

ALPPIPUISTON ETELÄOSAN KUNNOSTAMINEN
Pääosa Alppipuistosta kunnostettiin noin kymmenen vuotta sitten, mutta eteläinen osa jäi kunnostamatta. Missä viipyy sen kunnostaminen? Ei kai ole aiottu luovuttaa sitä huvipuiston alueeksi?!

ASUINOLOSUHTEIDEN HUONONTUMINEN MM. LIIKENTEEN KASVUN TAKIA
Alppiharjun ja Kallion alueella asuu n.37000 henkeä. Alueen läpi kulkeva liikenne on valtaisa ja lisääntymässä sitä mukaa kun Helsingin niemelle esim. Jätkäsaareen rakennetaan lisää.
Alppila Seura haluaa erityisesti painottaa sitä, että kaupunkisuunnittelulautakunta kiinnittäisi huomiota asukkaiden asemaan kaupunkimme kasvun paineissa ja edellyttäisi suunnittelulta riittäviä vaikutusten arviointeja mm. asumisviihtyisyyteen, turvallisuuteen, luonnonoloihin ja liikenteeseen. Suunnittelussa tulee esittää vaihtoehtoja, joista voidaan tehdä valintoja em. vaikutusten arviointien pohjalta niin, että asumisolosuhteet eivät huonone.

Helsingin Alppilassa 8.3.2004
Alppila Seura ry

Hilkka Kuusinen, seuran puheenjohtaja
Siuntionkatu 2 B 19
00510 Helsinki       p. 148 5578, 050 3227 267